Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par asistenta pakalpojumu pašvaldībāKādas izziņas jāiesniedz, lai saņemtu asistenta pakalpojumu?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāpievieno šādi dokumenti:

1. Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

2. Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Tāpat jāpievieno izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:

- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;

- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;

- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;

- institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.

Kāds līgums jāslēdz ar asistentu?

Pašvaldība var izvēlēties kādu līgumu ar asistentu slēgt - darba līgumu vai uzņēmuma līgumu.

Ja uzņēmuma līgumu slēdz:

- ar cilvēku, kurš nav saimnieciskās darbības veicējs un sociālais dienests reģistrē asistentu Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēju, sociālajam dienestam ir pienākums veikt nodokļu nomaksu, tāpat kā gadījumā, ja ir noslēgts darba līgums. Proti, no šī ienākuma pašvaldība veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā no algota darba ienākumiem (t.sk. darba devēja daļas), ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tas nozīmē, ka asistentam pašam nodokļu maksājumi nav jākārto.

- ja uzņēmuma līgumu slēdz ar pašnodarbināto, valsts pašvaldības sociālajam dienestam samaksās asistenta atalgojumu Ls1,20 stundā un noteiktā apmērā kompensēs transporta izdevumus, pavadot cilvēku ar II grupas invaliditāti. Par pašnodarbināto nemaksās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu, jo pašnodarbinātajam nav darba devēja, visus nodokļus viņš maksā pats.

Ja slēdz darba līgumu, tad pašvaldība rīkojas saskaņā ar Darba likuma normām, tostarp, pašvaldība par asistentu veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā no algota darba ienākumiem (t.sk. darba devēja daļas), ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Sociālajam dienestam nav tiesību pieprasīt, lai asistents obligāti izvēlētos pirmo vai otro līguma veidu.

Vai par asistentu maksā sociālo nodokli?

Par asistentu pašvaldība maksā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Vai asistenta pakalpojumu var saņemt I grupas invalīds, kuram ir piešķirts invalīda kopšanas pabalsts?

Asistenta pakalpojumu var saņemt I grupas invalīds, kurš saņem pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Šajā gadījumā asistenta pakalpojumu var piešķirt konkrētam mērķim un nodrošināt cilvēka nokļūšanu uz darba vai mācību vietu, dienas aprūpes centru un atpakaļ.

Kādi normatīvie akti regulē asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtību?

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu nosaka Invaliditātes likums. Savukārt asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtību, prasības asistentam, kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un pakalpojuma apjoma noteikšanai, kā arī nepieciešamā valsts budžeta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir  un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā".

Kāda ir samaksa asistentam?

Asistentam maksā Ls 1,20 stundā pirms nodokļu nomaksas.

Kas var būt par asistentu?

Asistents var būt cilvēks, kuram ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. 

Vai asistentam jābūt ar izglītību sociālās aprūpes jomā vai iepriekšējo pieredzi invalīda kopšanā?

Lai kļūtu par asistentu, cilvēkam nav nepieciešama speciāla izglītība sociālās aprūpes jomā. Ir vajadzīga personiskā vai darba pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Vai asistents var būt radinieks?

Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Kā var pieprasīt un saņemt asistenta pakalpojumu?

Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojumu piešķir tikai gadījumā, ja tam VDEĀVK ir izsniedzis atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Ja asistenta pakalpojums nepieciešams bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) jāvēršas tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, rakstiskā iesniegumā lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontakttālrunis vai e-pasts;

- likumiskā pārstāvja personas dati;

- nepieciešamais asistenta pakalpojuma apjoms, norādot stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms);

- var norādīt asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu, ja tāds ir zināms.

Ja bērna likumiskais pārstāvis uzskata, ka bērna veselības stāvoklis ir pasliktinājies un viņam ir nepieciešama kopšana, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš izvērtēs bērna veselības stāvokļa atbilstību īpašās kopšanas nepieciešamības kritērijiem un lems par viņa nosūtīšanu uz VDEĀVK invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

Ja asistenta pakalpojums nepieciešams pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu:

1) sākotnēji jāvēršas VDEĀVK ar rakstisku iesniegumu, lūdzot sniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nepieciešamību. Iesniegumu var nosūtīt un atzinumu pēc tam saņemt arī pa pastu;

2) kad atzinums ir saņemts, cilvēkam pašam vai tā likumiskajam pārstāvim jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā, ar rakstisku iesniegumu, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- cilvēka vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontakttālrunis vai e-pasts;

- likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniedzējs ir likumiskais pārstāvis;

- nepieciešamais asistenta pakalpojuma apjoms, norādot stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms);

- var norādīt asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu, ja tāds ir zināms.

Vai pakalpojumu var saņemt I grupas redzes invalīdi, kuri saņem pabalstu par asistenta izmantošanu, ko izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)?

Ja cilvēks ar I grupas redzes invaliditāti saņem pabalstu par asistenta pakalpojuma izmantošanu, ko izmaksā NVA par 10 stundām nedēļā (12 lati nedēļā jeb 48 lati mēnesī), tad asistenta pakalpojumu pašvaldībā šis cilvēks var saņemt tad, ja pakalpojums viņam ir nepieciešams vairāk par 10 stundām nedēļā. Piemēram, ja cilvēkam asistents vajadzīgs 20 stundas nedēļā, tad par pirmajām 10 stundām tiek maksāts minētais pabalsts asistenta izmantošanai, bet par atlikušajām 10 stundām sociālais dienests cilvēkam piešķir asistenta pakalpojumu.

Vai sociālais dienests izlems, cik stundas asistentu piešķirt?

Sociālais dienests, izvērtējot cilvēka vajadzības un sabiedriskās aktivitātes, izvērtē un nosaka, cik stundas asistenta pakalpojums cilvēkam piešķirams. Asistenta pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.

Vai sociālais dienests var atteikt piešķirt asistenta pakalpojumu, ja ir VDEĀVK izsniegts atzinums?

Sociālais dienests asistenta pakalpojumu piešķir tikai ārpus mājas aktivitāšu veikšanai. Tas nozīmē, ja cilvēkam ir VDEĀVK atzinums, un viņam ir nepieciešams asistents, lai nokļūtu, piemēram, uz darbu, skolu, dienas centru vai citu pakalpojuma saņemšanas vietu, sociālajam dienestam ir jānodrošina asistenta pakalpojuma saņemšana.

Vai cilvēkam ar invaliditāti, kuram piešķirts 100 latu kopšanas pabalsts, šos 100 latus neatņems?

Invalīda kopšanas pabalstu (100 lati) un bērna invalīda kopšanas pabalstu (150 lati) var saņemt vienlaikus ar asistenta pakalpojumu.