ZiedotājiemUzņēmums, kas nodarbojas ar mērķtiecīgu ziedošanu jeb korporatīvo filantropiju, palīdz ne tikai veidot pozitīvas izmaiņas sabiedrībā, bet vienlaikus arī palielina sava biznesa vērtību. Korporatīvā filantropija ir kļuvusi par efektīvu metodi, kā attīstīt biznesu konkurences apstākļos, saistot to ar produktu vai pakalpojumu, uzņēmuma tēlu, vairojot klientu, darbinieku un partneru uzticību, tādējādi palielinot peļņu. Korporatīvā filantropija jeb korporatīvā labdarība ir neatņemama korporatīvās sociālās atbildības daļa.

Korporatīvā filantropija uzņēmumam var palīdzēt šādās jomās:

Nodokļu atlaides

Privātpersonām saskaņā ar likumu" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" , ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:
Uzņēmumiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli" ntu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

Juridiskajai personai, lai tā saņemtu šo nodokļa atlaidi ir:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=112295&from=off

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=15&oid=77356

Ziedot var, veicot pārskaitījumu "Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrībai" uz sekojošiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība
Jur. adrese: Kurzemes prospekts 112-18, Rīga, LV-1069, Latvija
Reģ.Nr.: 40008170149
Banka: A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551033832354
Banka: A/S Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV14PARX0016648360001